ระบบบริหารทรัพยากรสำหรับการจัดการสาธาณภัย ส่วนที่ ๑

SAR OPS RESOURCE MANAGEMENT

การหาตำแหน่งเชื่อมโยง
จุดเริ่มต้น
จุดปลายทาง
แบบอากาศยาน
แบบอากาศยาน จุดเริ่มต้น พิกัด จุดสิ้้นสุด พิกัด ทิศทาง ระยะทาง เวลา(ETE) เชื้อเพลิง(ลิตร)
-::- โปรดเลือกพิกัดต้นทางและ -::-
-::- พิกัดปลายทางเพื่อวางแผนการเดินทาง -::-
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ บ.ตร.